Fundacja Edukacyjna STERNIK ustanowiona została w 2009 roku przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK z siedzibą w Warszawie. Środki otrzymywane przez Fundację  przeznaczane są na realizację celów edukacyjnych i wychowawczych przede wszystkim w obszarach:

  • wspierania wychowywania i edukacji dzieci i młodzieży  zgodnie z integralną koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością;
  • umożliwiania dzieciom i młodzieży zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie oraz rozwijania ich aspiracji edukacyjnych,  naukowych i kulturalnych;
  • zindywidualizowania nauczania i wychowania, umożliwiającego każdemu dziecku i uczniowi maksymalne  wykorzystanie jego zdolności, rozwiązywanie jego problemów i dostosowanie toku nauczania do jego aspiracji;
  • wspierania rodzin w procesie wychowania oraz bliskiej współpracy rodziców i nauczycieli w dziedzinie  wychowania i nauczania, mając na uwadze to, iż rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci;
  • rozwijania kultury fizycznej i sportowych zdolności dzieci i młodzieży.

Fundacja działa również w kierunku tworzenia warunków ułatwiających realizację innowacyjnych projektów oświatowych i wychowawczych oraz w celu promowania takich inicjatyw, jak również udziela pomocy materialnej dla osób uboższych, w szczególności rodzinom wielodzietnym w ponoszeniu kosztów kształcenia dzieci i młodzieży. Realizacji pomocy w tym zakresie służy Fundusz Stypendialny, który współfinansuje edukację w placówkach edukacyjnych Stowarzyszenia STERNIK wielu dzieci z rodzin wielodzietnych lub o niskim statusie materialnym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez udzielanie wsparcia o charakterze finansowym, a w szczególności poprzez udzielanie darowizn, nieodpłatnych świadczeń, pożyczek, ponoszenie określonych kosztów
i wydatków oraz rzeczowym, organizacyjnym, technicznym i szkoleniowym w różnych formach na rzecz organizacji pozarządowych działających w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja udziela pomocy finansowej w formie stypendiów, pożyczek, pokrywania wydatków konkretnym osobom lub grupom osób w celu pokrycia przez nie kosztów nauki, w tym czesnego i innych opłat.

W miarę możliwości i zgłaszanych potrzeb Fundacja może również wspierać inicjatywy związane z prowadzeniem szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz podejmować działania z zakresu prowadzenia szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i odczytów z zakresu wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.